REGULAMIN
PROMOCJI
KASA ZA TERMINALE

PARTNERZY AKCJI:

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Regulamin promocji „Kasa za terminale” (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału, w tym warunki sprzedaży premiowej urządzeń fiskalnych NOVITUS i ELZAB wraz z usługami PayTel, które należy spełnić, aby otrzymać premię opisaną dalej w ust. 5 (dalej: „Promocja”).

2. Promocja skierowana jest do użytkowników Urządzeń fiskalnych marki NOVITUS lub ELZAB, którzy zawrą w okresie promocji umowę z PayTel w ramach wsparcia Programu Polska Bezgotówkowa.

3. Premia dotyczy maksymalnie 3 terminali lub/i PIN-padów i 3 Urządzeń fiskalnych używanych przez jednego Uczestnika, z którym PayTel zawrze umowy w ramach Programu Polska Bezgotówkowa.

4. COMP jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO) oraz aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.

5. Nagrodą w promocji „Kasa za terminale” jest premia pieniężna (dalej: „Premia”) w kwocie 200 PLN (słownie: dwieście złotych), przyznawana każdemu Uczestnikowi, który spełni warunki Promocji, o których mowa w §3 i §4 niniejszego Regulaminu.

6. Czas trwania Promocji: od dnia jej ogłoszenia do dnia 30.06.2020 z możliwością jej przedłużenia.


§ 2
Definicje


1. Organizator Promocji – Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037706, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 522-00-01-694 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 14 795 470,00 złotych (dalej: „COMP”).

2. Uczestnik – przedsiębiorca, który w ramach własnej działalności gospodarczej wykonuje sprzedaż lub świadczy usługi ewidencjonowane przy użyciu Urządzeń fiskalnych marki NOVITUS lub ELZAB.

3. Fundacja Polska Bezgotówkowa - Fundacja powołana przez Związek Banków Polskich w wyniku porozumienia zawartego przez Fundatora, Ministerstwo Rozwoju, Visa Europe Management Services Limited Sp. Z o.o. (Oddział w Polsce) oraz Mastercard Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce w sprawie realizacji Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego w Polsce.

4. Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego – Program mający na celu zniesienie kosztów dla przedsiębiorców w zakresie instalacji terminala płatniczego oraz kosztów jego użytkowania przez pierwsze 12 miesięcy od momentu zainstalowania (dalej: „Program Polska Bezgotówkowa”).

5. Urządzenia fiskalne – kasy lub drukarki fiskalne marki NOVITUS lub ELZAB, współpracujące z terminalem lub PIN-padem PayTel w celu rozliczania transakcji bezgotówkowych realizowanych między innymi kartami płatniczymi.

6. PayTel Spółka Akcyjna - Krajowa Instytucja Płatnicza, w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175 ze zm.), która świadczy usługi w zakresie instalacji terminali płatniczych lub PIN-padów oraz usługi rozliczania transakcji bezgotówkowych przy użyciu tych urządzeń (dalej: „PayTel”).

7. Autoryzowany Przedstawiciel – przedsiębiorca, który ma zawarte umowy z COMP SA lub ELZAB SA i jest uprawniony do sprzedaży Urządzeń fiskalnych i/lub serwisowania tych urządzeń.

8. Okres Weryfikacji – termin do 30 dni, licząc od daty przesłania formularza, w którym dokonane zostanie sprawdzenie danych, złożonych oświadczeń i wyjaśnienie nieprawidłowości danych zawartych w formularzu oraz ew. reklamacji, kończący się przyznaniem lub odmową prawa do Premii.

9. Premia – świadczenie pieniężne w wysokości 200 zł przysługujące Uczestnikowi w przypadku spełnienia warunków określonych w niniejszej Promocji za każdą parę urządzeń składającą się z urządzenia fiskalnego ELZAB lub NOVITUS i terminala lub/i PIN-pada PayTel z zastrzeżeniem, o którym mowa § 1 ust. 3.


§ 3
Zasady uczestnictwa w Promocji


1. W Promocji może wziąć udział każdy przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki:

a. Kupił Urządzenie fiskalne marki ELZAB lub/i NOVITUS po dniu 1 lipca 2019 roku,
b. W okresie trwania Promocji zawarł umowę z PayTel oraz zainstalował terminal płatniczy lub/i PIN-pad dostarczony przez PayTel,
c. Zakwalifikował się do Programu Polska Bezgotówkowa,
d. Prawidłowo wypełnił formularz poprzez wprowadzenie wszystkich wymaganych danych zawartych w formularzu zamieszczonym na stronie www.kasazaterminale.pl

2. Uczestnik wypełniając formularz za pośrednictwem strony: www.kasazaterminale.pl akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przekazanie danych do PayTel w celu weryfikacji prawa do Premii.

3. Warunki uczestnictwa w Programie Polska Bezgotówkowa określone są przez Fundację Polska Bezgotówkowa oraz dostępne na stronie www, pod adresem: https://polskabezgotowkowa.pl/#faq

4. Wypełnianie i przesyłanie formularzy możliwe jest do 15 dni od daty zakończenia okresu promocji. Po tym dniu formularze nie będą przyjmowane.
§ 4
Zasady przyznawania Premii


1. Uczestnik uzyska prawo do Premii, jeśli spełni łącznie warunki wymienione w §3.
2. Po uzyskaniu prawa do Premii Uczestnik wypełnia formularz na stronie www.kasazaterminale.pl, zawierający informacje niezbędne do przekazania Premii:

a. Nazwa przedsiębiorstwa uczestniczącego w Promocji,
b. NIP przedsiębiorstwa uczestniczącego w Promocji,
c. Adres przedsiębiorstwa uczestniczącego w Promocji,
d. Marka, model i nr unikatowy Urządzenia fiskalnego,
e. Data zakupu Urządzenia fiskalnego,
f. Numer NIP Autoryzowanego Przedstawiciela,
g. Numer terminala TVID umieszczony na terminalu lub/i PIN-padzie,
h. Data instalacji terminala lub/i PIN-pada,
i. Nr firmowego rachunku bankowego na który zostanie przekazana Premia,
j. Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz i uprawnionej do reprezentowania zgłaszanego przedsiębiorstwa
k. Dane kontaktowe: adres e-mail oraz nr telefonu,

3. Prawidłowe wypełnienie formularza i podanie danych niezbędnych do wypłaty Premii, określonych szczegółowo w formularzu, jest warunkiem wypłaty Premii.

4. Za prawidłowość danych podanych w formularzu odpowiada Uczestnik zgodnie z oświadczeniami zawartymi w formularzu.

5. Dane z formularza podlegają weryfikacji przez Organizatora i PayTel, przy udziale Uczestnika, w Okresie Weryfikacji.

6. Po weryfikacji danych z formularza Organizator prześle na podany przez Uczestnika adres e-mail, wypełniony przez Użytkownika formularz w formacie PDF, celem umożliwienia Uczestnikowi sprawdzenia poprawności podanych danych w tym w szczególności poprawności nr rachunku bankowego. Brak zastrzeżeń ze strony Uczestnika odnośnie danych zawartych w formularzu przesłanym w formacie PDF w Okresie Weryfikacji skutkuje tym, że Premia zostanie nieodwołalnie przekazana na numer rachunku bankowego podany w formularzu.

7. Jeżeli w trakcie weryfikacji okaże się, że w formularzu są błędy, Organizator poinformuje o konieczności ponownego wypełnienia formularza lub jego uzupełnienia lub odmówi przyznania Premii z uwagi na nieusunięcie błędów bądź nieprawdziwość danych.

8. W terminie do 14 dni po Okresie Weryfikacji danych z formularza Użytkownik otrzyma przelew kwoty 200 zł tytułem Premii na wskazany rachunek bankowy.

9. Premia stanowi przychód Uczestnika i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz rozliczeniu przez Uczestnika.

10. Podanie przez Uczestnika błędnych danych w formularzu, przede wszystkim nr NIP, nr unikatowego Urządzenia fiskalnego oraz numeru terminala TVID skutkuje nie przyznaniem Premii.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Użytkownika błędnego numeru rachunku bankowego i w wyniku tego przekazania Premii na niewłaściwy rachunek.


§ 5
Postanowienia końcowe
1. Promocja niniejsza jest związana z promocją Programu Polska Bezgotówkowa i jej warunki uzależnione są od zasad ogłaszanych przez Fundację Polska Bezgotówkowa. W przypadku gdy zasady Programu Polska Bezgotówkowa ulegną zmianie, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w celu dostosowania go do aktualnych warunków promocji Programu Polska Bezgotówkowa.

2. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie www.kasazaterminale.pl Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w zakresie czasu trwania promocji, zmiany zasad oraz wysokości Premii. Zmiany obowiązywać będą od czasu ich publikacji na stronie www.kasazaterminale.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks cywilny.


COMP SA, Warszawa, opublikowano dnia 9 marca 2020


ANEKS z dnia 22.06.2020r.

Organizator przedłuża akcję promocyjną Kasa za terminale i z tego powodu wprowadza aktualizację Regulaminu. Nowe brzmienie otrzymuje:

§ 1 pkt. 6
Czas trwania Promocji: od dnia jej ogłoszenia do dnia 30.09.2020 z możliwością jej przedłużenia.


COMP SA, Warszawa, opublikowano dnia 22 czerwca 2020r.